Veiligheid

Brandveiligheid, contracten, gelden, inrichting, oproepen, personeel

1. Algemene veiligheid en brandveiligheid

Residentie Groenhof-Intermezzo dient op een permanente wijze te voldoen aan de vereisten van het Koninklijk Besluit van 12 maart 1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen.

Dit geldt eveneens voor alle voorschriften inzake de wet op het welzijn van de werknemers.

De nodige documentatie is aanwezig en de directie zorgt voor geregelde bijscholing voor zichzelf op dit vlak.

Als verantwoordelijke voor de veiligheid staat de directie in voor het uitvaardigen van alle mogelijke en noodzakelijke regels inzake de veiligheid in huis. Van de personeelsleden wordt een stipte opvolging verwacht. Het personeel wordt geregeld bijgeschoold in deze materies. Zo worden minimaal jaarlijks een blusoefening, een evacuatieoefening op het werk georganiseerd.

Alle nodige en verplichte contracten inzake onderhoud van technische installaties worden afgesloten en regelmatig opgevolgd, zodat op ieder moment alle vereiste attesten kunnen voorgelegd worden.

2. Contracten

Iedere bewoner en/of een familielid die een overeenkomst met Residentie Groenhof-Intermezzo afsluit moet het gevoel hebben dat zij zich goed voelen met de overeenkomst en voldoende uitleg over hun rechten en plichten ontvangen hebben.

In het bijzonder bewaakt de directie de volledige openheid naar de bewoners en hun familie hierover.

Bij prijsherzieningen wordt inzage gegeven van het schrijven van het Ministerie van Economische Zaken dat de verhoging toestaat.

3. Gelden

Er worden géén gelden van bewoners bewaard noch beheerd. Indien dit toch zou gewenst worden, wordt doorverwezen naar de vrederechter die een voorlopig bewindvoerder kan aanstellen.

Aan de bewoners wordt de raad gegeven zo weinig mogelijk geld op de kamer te bewaren en/of bij zich te hebben in Residentie Groenhof-Intermezzo. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zo weinig mogelijk binnenshuis dienen te betalen en wordt alles maximaal via de maandelijkse factuur afgerekend.

4. Inrichting

De inrichting van Residentie Groenhof-Intermezzo dient volledig gericht te zijn op veiligheid. Dit houdt ondermeer in:

  • vermijden van drempels
  • vermijden van tapijten waar men kan over struikelen
  • actieve valpreventie
  • bijzondere aandacht voor het meubilair
  • gebruik van brandwerende stoffen voor gordijnen
  • aanwezigheid van het nodige, operationele, blusmateriaal
  • ruime aanwezigheid van leuningen in de gangen en handgrepen op de toiletten en in de douche
  • regelmatige inspectie van het huis op onveiligheden
  • aandacht voor elektrische en elektronische toestellen

5. Oproepen

Oproepen dienen zo snel mogelijk beantwoord te worden. Dit geeft een groot veiligheidsgevoel aan de bewoners

Oproepen hebben voorrang op andere taken, want zij kunnen steeds wijzen op een noodsituatie.

6. Personeel

Van het personeel wordt een permanente veiligheidshouding verwacht. Onveiligheden dienen zij onmiddellijk te verhelpen of indien zij dit niet zelf kunnen te signaleren aan de in huis zijnde verantwoordelijke. Een personeelslid dat dit niet doet wordt mede schuldig bevonden aan nalatigheid op veiligheidsvlak.

Woonzorgcentrum met bijkomende erkenning: "Jongdementie"

Sinds kort verkreeg WZC Groenhof een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.
Binnen ons WZC wordt er plaats aangeboden voor 12 personen.
We bieden een zinvolle dagbesteding en zorg op maat.
De bewoner staat steeds centraal, we gaan na wat de specifieke wensen/interesses zijn en proberen deze in de mate van het mogelijke te vervullen.
Daarnaast zorgen we voor het begeleiden en opvangen van de mantelzorgers van de persoon met jongdementie.
Om dit allemaal financieel haalbaar te maken genieten personen met jongdementie van een korting van 28,15 euro per dag.


Contacteer ons voor meer informatie of schrijf je in op onze wachtlijst.